โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 2 เนินสะอาด ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ดวงมณี ชักนำ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

OP1_เฟส2 ครั้งที่ 1_7 พฤษภาคม 2562

เอกสารแบบรายงานOP3 สระแก้ว คณะวิทยาการจัดการ

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์