โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นที่ตำบลคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563

รายงานครั้งที่ 2 (04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:11:49 น.)

ศึกษาพื้นที่ชุมชน เยี่ยมชม และรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลภาคสนามจากพื้นที่ของตำบล ร่วมกับเครือข่ายประชารัฐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง 5

เอกสารศึกษาพื้นที่ชุมชน เยี่ยมชม และรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลภาคสนามจากพื้นที่ของตำบล ร่วมกับเครือข่ายประชารัฐ ในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6

เอกสารงบประมานปี2562

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์