โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นที่ตำบลเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ

คณะวิทยาการจัดการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์