โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นตำบลทัพราช ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์คณิต เรืองขจร

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563

รายงานครั้งที่ 9 (22 สิงหาคม 2563 เวลา:12:50 น.)

กิจกรรมที่ 2 ระยะที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2563

เอกสารกิจกรรมที่ 2 ระยะที่ 2 วันที่ 9 สิงหาคม 2563

เอกสารกิจกรรมที่ 3 ระยะที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2563

เอกสารกิจกรรมที่ 2 ระยะที่ 2 วันที่ 2 สิงหาคม 2563

เอกสารกิจกรรมที่ 2 ระยะที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2563

เอกสารOP 1 ครั้งที่ 1 (ระยะที่ 2)

เอกสาร


รูปภาพ

งบประมานปี2562

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์