โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์นพดล จันทร์กระจ่างแจ้ง

คณะครุศาสตร์

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563

OP1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ระยะที่ 1 วันที่ 7-9 มกราคม 2563

เอกสารงบประมานปี2562

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์