โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 6 อพป.คลองน้ำใส ต.คลองใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ