โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นที่ตำบลคลองไก่เถื่อน ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563

รายงานครั้งที่ 13 (17 กันยายน 2563 เวลา:16:08 น.)

จิตอาสา สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดี รหว่างชุมชน วัด โรงเรียน

เอกสารปฏิบัติการ สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ต้นแบบ/ติดตามและประเมินผล

เอกสารประชุมร่วมกับผู้นำและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมคิด/สร้างรูปแบบ/ออกแบบวิธีการพัฒนา เพื่อแก้ไข/ลดปัญหาเรื่องน้ำ เพื่อให้เป็นรูปแบบชุมชนนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

เอกสารประชุมร่วมกับผู้นำและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมคิด/สร้างรูปแบบ/ออกแบบวิธีการพัฒนา เพื่อแก้ไข/ลดปัญหาเรื่องน้ำ เพื่อให้เป็นรูปแบบชุมชนนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

เอกสารให้ความรู้กับผู้นำชุมชน และตัวแทนชุมชน ในเรื่อง การบริหารจัดการน้ำในรูปแบบการทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบปิดและระบบเปิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจ และเล็งเห็นประโยชน์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ และสามารถแก้ปัญหาการท่วมขังได้ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงวิธีทำธนาคารน้ำใต้ดินในรูปแบบต่างๆที่ชาวบ้านสามารถนำไป

เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน “โคก หนองนา โมเดล” ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

เอกสารภาวะผู้นำและทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้นำ

เอกสารเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างการรับรู้ และการเข้าใจของการเข้ามาทำงานในพื้นที่ร่วมกันกับชุมชน เฟส 2

เอกสารวันที่ 30 มกราคม 2563 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสำรวจบริบททั่วไปของตำบลคลองไก่เถื่อนและจัดทำฐานข้อมูลตำบลคลองไก่เถื่อน ผู้จัดการทีมและทีมงานจึงลงพื้นที่เพื่อสำรวจบริบทชุมชน เพื่อทำความรู้จักภูมิศาสตร์สถานที่ตั้งแหล่งทุนทรัพยากรเดิมของชุมชน เพื่อจัดทำฐานข้อมูล และพบปะผู้นำเพื่อเป็นการทวนข้อมูลที่รวบรวมว่ามีความถูกต้องหรือไม่ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนในลำดับต่อไป

เอกสาร


รูปภาพ

งบประมานปี2562

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์