โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นที่ตำบลคลองไก่เถื่อน ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563

รายงานครั้งที่ 3 (13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:12:10 น.)

วันที่ 30 มกราคม 2563 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสำรวจบริบททั่วไปของตำบลคลองไก่เถื่อนและจัดทำฐานข้อมูลตำบลคลองไก่เถื่อน ผู้จัดการทีมและทีมงานจึงลงพื้นที่เพื่อสำรวจบริบทชุมชน เพื่อทำความรู้จักภูมิศาสตร์สถานที่ตั้งแหล่งทุนทรัพยากรเดิมของชุมชน เพื่อจัดทำฐานข้อมูล และพบปะผู้นำเพื่อเป็นการทวนข้อมูลที่รวบรวมว่ามีความถูกต้องหรือไม่ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนในลำดับต่อไป

เอกสาร


รูปภาพ

งบประมานปี2562

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์