โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นที่ตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย สายบุญจวง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563

รายงานครั้งที่ 3 (30 มกราคม 2563 เวลา:14:17 น.)

อาทิตย์ที่12และวันจันที่13 มกราคม 2563 อาจารย์วุฒิชัย สายบุญจวง พร้อมด้วย อาจารย์เทอดเกียรติ แก้วพวง และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 5 คน ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการฯ จำนวน 2 ชุมชน คือ 1.บ้านคลองหมากนัด หมู่ 11 และบ้านคลองอาราง หมู่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเรียนรู้ชุมชน(การสำรวจแหล่งที่ตั้ง สภาพทางภูมิศาสตร์ สถานที่สำคัญ และทุนทางสังคมของชุมชน) และการศึกษาสภาพปัญหาตลอดจนความต้องการของชุมชน

เอกสาร


รูปภาพ

วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563 อาจารย์วุฒิชัย สายบุญจวง พร้อมด้วย อาจารย์เทอดเกียรติ แก้วพวง และ อ.ดร.พัณณกร สอนไว ได้เข้าพบและร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการระดับท้องถิ่น เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ สอบถามข้อมูล และขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้

เอกสาร


รูปภาพ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ร่วมประชุมเพื่อชี้่โครงการและแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดจนการับฟังข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการ จากหน่วยงานในระดับอำเภอ โดยมีผู้ร่วมประชุมร่วมประชุม ; 1 ส่วนราชการระดับอำเภอ ได้แก่ นายอำเภอเมืองสระแก้ว,เกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว,ปศุสัตว์เมืองสระแก้ว,สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว,พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้แก่ อาจารย์ปิยะ สงวนสิน(รองอธิการ) 2. อาจารย์เทอดเกียรติ(อาจารย์นักพัฒนา) 3. อ.ดร.พัณณกร(อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สระแก้ว)

เอกสาร


รูปภาพ

งบประมานปี2562

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์