โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นที่ตำบลศาลาครุ ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

คณะครุศาสตร์

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์