โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นที่ตำบลบึงซำอ้อ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล

คณะวิทยาการจัดการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์