โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นที่ตำบลบ้านงิ้ว ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์