โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นที่ตำบลบ่อเงิน ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์