โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นที่ตำบลคูขวาง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563

รายงานครั้งที่ 5 (03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:23:00 น.)

ลงพื้นที่ภาคสนามสำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาและความต้องการ ร่วมกับเครือข่ายประชาชน

เอกสาร


รูปภาพ

ลงพื้นที่ภาคสนามสำรวจข้อมูลในแต่ละชุมชน เพื่อทำความรู้จักชุมชน ระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมระหว่างแกนนำ ตัวแทนคนในชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาและความต้องการ

เอกสาร


รูปภาพ

จัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล ระหว่างแกนนำ ตัวแทนคนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และคณะดำเนินโครงการ เพื่อชี้แจงโครงการ แนวทางดำเนินการและแสวงหาความร่วมมือ นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของแต่ละชุมชนพอสังเขป และแลกเปลี่ยนข้อมูล ซักถามร่วมกันจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลงพื้นที่ภาคสนามสำรวจข้อมูลในแต่ละชุมชน เพื่อทำความรู้จักภูมิศาสตร์ ตำแหน่งที่ตั้ง สถานที่สำคัญ แหล่งทุน กลุ่มองค์กร ทรัพยากรเดิมในแต่ละชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

เอกสาร


รูปภาพ

แนะนำคณะผู้ดำเนินการกับรองนายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชนอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนคนในชุมชน และชี้แจงรายละเอียดโครงการ และรวบรวมผลข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่ภาคสนาม และเอกสาร ฐานข้อมูลระดับตำบลที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร


รูปภาพ

งบประมานปี2562

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์