โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 6 ทับพริก ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.ประภาพร ชุลีลัง

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2562

OP1 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 4

เอกสารOP1 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2

เอกสาร


รูปภาพ

การลงพื้นที่เก็บข้อมูล 3 ครั้งรูปภาพ

ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสาร