โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 2 แสง์ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 25 (07 ตุลาคม 2562 เวลา:16:00 น.)

(แก้ไข) บทความเล่าเรื่องความสำเร็จของหมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (การเลี้ยงไหมอีรี่) ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทในจังหวัดสระแก้ว

เอกสารบทความเล่าเรื่องความสำเร็จของหมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (การเลี้ยงไหมอีรี่) ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทในจังหวัดสระแก้ว

เอกสารแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

เอกสารเล่มรายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เอกสารกนผ.05 แบบสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 หมู่ 2 บ้านแสง์ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เอกสารโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 บ้านแสง์ หมู่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-006 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดการจัด “ประชุมและติดตาม สอบถามปัญหาของโครงการและสรุปประเมินผลการดำเนินงาน” วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. – 19.00 น. ณ บ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เอกสารโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 บ้านแสง์ หมู่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-006 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดการจัด “ประชุมและติดตาม สอบถามปัญหาของโครงการและสรุปประเมินผลการดำเนินงาน” วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. – 19.00 น. ณ บ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เอกสารโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 บ้านแสง์ หมู่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-006 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดการจัด “ประชุมและติดตาม สอบถามปัญหาของโครงการและสรุปประเมินผลการดำเนินงาน” วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. – 19.00 น. ณ บ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เอกสารโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 บ้านแสง์ หมู่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-006 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดการจัด “ประชุมและติดตาม สอบถามปัญหาของโครงการและสรุปประเมินผลการดำเนินงาน” วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. – 19.00 น. ณ บ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เอกสารโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 บ้านแสง์ หมู่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-006 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดการจัด “ประชุมและติดตาม สอบถามปัญหาของโครงการและสรุปประเมินผลการดำเนินงาน” วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. – 19.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เอกสารโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 บ้านแสง์ หมู่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-006 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดการจัด “ประชุมและติดตาม สอบถามปัญหาของโครงการและสรุปประเมินผลการดำเนินงาน” วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. – 19.00 น. ณ บ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เอกสารโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 บ้านแสง์ หมู่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-006 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดการจัด “ประชุมและติดตาม สอบถามปัญหาของโครงการและสรุปประเมินผลการดำเนินงาน” วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. – 19.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เอกสารโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 บ้านแสง์ หมู่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-006 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้ประสานงานจัดหาพื้นที่ สถานที่ดำเนินการ จัดหา รวบรวมวัตถุดิบสำหรับการเตรียมการเลี้ยงไหมอีรี่ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. – 19.00 น. ณ บ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เอกสารโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 บ้านแสง์ หมู่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-006 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้ประสานงานจัดหาพื้นที่ สถานที่ดำเนินการ จัดหา รวบรวมวัตถุดิบสำหรับการเตรียมการเลี้ยงไหมอีรี่ วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. – 19.00 น. ณ บ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เอกสารโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 บ้านแสง์ หมู่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-006 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเลี้ยงไหมอีรี่และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดักแด้” และ “การฝึกอบรมการดึงเส้นไหมอีรี่ ด้วยเครื่อง MC และการย้อมสีธรรมชาติ” วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เอกสารโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 บ้านแสง์ หมู่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-006 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดการจัด “ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มไหมอีรี่ และกองทุนกลุ่มไหมอีรี่ บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ” วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. – 18.00 น. ณ บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เอกสารโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 บ้านแสง์ หมู่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-006 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดการจัด “ประชุมจัดทำแผนดำเนินงานและข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินโครงการระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน ครัวเรือนเป้าหมาย และคณะทำงาน” วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เอกสารโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 บ้านแสง์ หมู่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-006 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดการจัด “ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว” ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เอกสารInfographic หมู่ 2 บ้านแสง์ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

เอกสารกนผ.04 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ระยะที่ 2 หมู่บ้านแสง์ หมู่ 2 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

เอกสารรายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย (OP.2) ของบ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

เอกสารรายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย (Family Folder) ของบ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

เอกสารรายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย (OP.2 เฉพาะส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3) ของบ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

เอกสารเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช และคณะ ได้ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนฯ หมู่ 2 บ้านแสง์ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนโดยใช้วิธีการการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้ข้อค้นพบปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน

เอกสาร


รูปภาพ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช และคณะ ได้ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนฯ หมู่ 2 บ้านแสง์ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เพื่อพบปะกับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์