โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 3 หนองปรือ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุชา

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 26 (04 ตุลาคม 2562 เวลา:15:21 น.)

แบบรายงาน op 6 ฉบับแก้ไข

เอกสารOP1_ครั้งที่ 2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ชื่อบ้าน/ชุมชนพื้นที่ บ้านหนองปรือ หมู่ 3ตำบลทับราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา หน่วยงาน มรว.สระแก้ว ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสาร


รูปภาพ

แบบเสนอกิจกรรมระยะที่ 2 บ้านหนองปรือหมู่ที่ 3 สระแก้ว

เอกสารInfographic_บ้านหนองปรือหมู่ที่ 3 สระแก้ว

เอกสารOP2 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 ตำบลทับราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ฉบับสมบูรณ์)

เอกสารOP2 รายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสาร


รูปภาพ

OP3 รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 7 ครัวเรือน

เอกสาร


รูปภาพ

OP1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ชื่อบ้าน/ชุมชนพื้นที่ บ้านหนองปรือ หมู่ 3ตำบลทับราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา หน่วยงาน มรว.สระแก้ว ในวันที่ 22 มกราคม 2562

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์