โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 8 ภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ภุชงค์ อินทร์ชัย

คณะวิทยาการจัดการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

แบบเสนออนุมัติกิจกรรมระยะที่ 2

เอกสารกนผ04, ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน

เอกสารสรุปรายงาน OP1, OP2, OP3 พื้นที่ หมู่ 8 (บ้านภักดีแผ่นดิน) ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (คณะสาธารณสุขศาสตร์)

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์