โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 15 บ้านปางสีดา ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

แบบสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กนผ.05)

เอกสารประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการเลี้ยงกบของบ้านปางสีดา หมู่ 15 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

เอกสาร


รูปภาพ

ตรวจเยี่ยมติดตามผลการเลี้ยงกบ ครั้งที่ 4

เอกสาร


รูปภาพ

ตรวจเยี่ยมติดตามผลการเลี้ยงกบ ครั้งที่ 3

เอกสาร


รูปภาพ

ตรวจเยี่ยมติดตามผลการเลี้ยงกบ ครั้งที่ 2

เอกสารตรวจเยี่ยมติดตามการเลี้ยงกบ ครั้งที่ 1

เอกสาร


รูปภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยง การดูแล และการเพาะพันธุ์กบด้วยตนเอง

เอกสาร


รูปภาพ

กิจกรรมเตรียมบ่อเลี้ยงกบบ้านปางสีดา หมู่ 15

เอกสาร


รูปภาพ

30 พ.ค. 62 ศึกษาดูงานการเลี้ยงกบ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืดสระแก้ว

เอกสาร


รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานระยะที่ 2 ประชุมวางแผน กำหนดกติกาและการบริหารจัดการภายในกลุ่ม

เอกสาร


รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2 เตรียมความพร้อม แบ่งบทบาทหน้าที่ก่อนไปศึกษาดูงาน

เอกสาร


รูปภาพ

Infographic ข้อมูลปางสีดา หมู่ 15

เอกสารโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาความยากจน (ระยะที่ 2)

เอกสารลงพื้นที่ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลชุมชน

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์