โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 7 คลอน้ำเขียว ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ปุญณานันท์ พันธ์แก่น

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

OP 1 phase2-รวบรวมวัตถุดิบ พัฒนาหลักสูตร จัดหาเครือข่ายวิทยากร

เอกสาร


รูปภาพ

กนผ 01 บ้านคลองน้ำเขียว

เอกสารกนพ 04 บ้านคลองน้ำเขียนว

เอกสารข้อเสนอโครงการ Phase 2 บ้านคลองน้ำเขียว

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์