โครงการยกระดับ สินค้า OTOP

หมู่ 0 คุณภัสสรภรณ์ ทรัพย์ทวีพูล(สมุนไพรอบแห้ง) ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสส

งานบ่มเพาะธุรกิจ(UBI)

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

ถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โลชั่นบำรุงผิวขมิ้นผสมมะขามป้อม โดย รศ.ดร.ศศมล ผาสุข
ขั้นตอนดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในโครงการยกระดับสินค้าชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์