โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 1 คลองน้ำใส ต.คลองใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 22 (01 ตุลาคม 2562 เวลา:13:11 น.)

เรื่องเล่าความสำเร็จมันชายแดน(ฉบับแก้ไข 4 หน้า)

เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายรายครัวเรือนและรายจังหวัดOP5

เอกสารบทความเรื่องเล่าความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ กิจกรรมเชิงพัฒนาพื้นที่OP6

เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายรายครัวเรือนและรายจังหวัดOP5

เอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการOP4

เอกสารรายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสารแบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ครั้งที่ 2

เอกสาร


รูปภาพ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ครั้งที่ 1

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์