โครงการยกระดับ สินค้า OTOP

หมู่ 0 คุณณัฐมน อ้วนศิริ(ผลิตภัณฑ์จากเห็ดถั่งเช่า) ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสส

งานบ่มเพาะธุรกิจ(UBI)

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

ถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดถังเช่าสีทองผสมน้ำลำใย โดย อาจารย์ ภาสุรี ฤทธิเลิศ
ขั้นตอนดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในโครงการยกระดับสินค้าชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์