โครงการยกระดับ สินค้า OTOP

หมู่ 0 คุณพิชิต เดชมา(ไอศกรีมมะพร้าว) ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสส

งานบ่มเพาะธุรกิจ(UBI)

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2562

ถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมผสมเนื้อตาลสุก โดย อาจารย์ ดร.สุภณิดา พัฒธร
ขั้นตอนดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในโครงการยกระดับสินค้าชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสาร


รูปภาพ