โครงการยกระดับ สินค้า OTOP

หมู่ 0 คุณศรีนวล ทิพพงษ์ผกาพันธ์(น้ำพริกแปรรูป) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสส

งานบ่มเพาะธุรกิจ(UBI)

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกนรกปลาย่างอบแห้ง โดย ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคำ
ขั้นตอนดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในโครงการยกระดับสินค้าชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์