โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 6 คลองหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด

คณะวิทยาการจัดการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 11 (02 กันยายน 2562 เวลา:17:34 น.)

เรื่องเล่าบ้านคลองหน้าไม้

เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน

เอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ

เอกสารการลงพื้นที่วันสุดท้าย

เอกสาร


รูปภาพ

รายงานความก้าวหน้า ต้นน้ำ ปลายน้ำ ปลายน้ำ

เอกสารop1 วันที่ 13 พ.ค. - 13 มิ.ย. 62

เอกสารinfo graphic บ้านคลองหน้าไม้ หมู่ที่6 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์