โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 10 คลองถ่ำตะบัน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

คณะครุศาสตร์

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 5 (04 สิงหาคม 2562 เวลา:18:27 น.)

OP1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน 2562

เอกสารOP1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562

เอกสารแบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพื้นที่ในวันที่ 20-21ธ.ค. ที่หมู่10 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี. ชื่อผู้รับผิดชอบอาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม หน่วยงานคณะครุศาสตร์ วัน เดือน ปี 20-21 ธันวาคม 2561

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์