โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 16 คลองอาราง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 20 (27 กันยายน 2562 เวลา:08:52 น.)

OP 6 เรื่องเล่าความสำเร็จ

เอกสารรายงานการดำเนินโครงการฯ บ้านคลองอาราง

เอกสารครัวเรือนเป้าหมายได้ร่วมกันวิเคราะห์และจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคลองอาราง

เอกสารครัวเรือนเป้าหมายได้ร่วมศึกษาบทเรียนรู้ความสำเร็จของการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในชุมชนต้อนแบบ บ้านเขามะกา ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สำหรับกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกร

เอกสารพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการปฏิบัติการร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย โดยใช้การประชุมกลุ่มเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ผ่านมาพร้อมทั่งร่วมกำหนดแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน

เอกสารแบบเสนอโครงการระยะ 2 บ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

เอกสารOP2 รายงานการศึกษาชุมชน บ้านคลองอาราง

เอกสารลงพื้นที่ครั้งที่ 6 (31 ม.ค.62) -สำรวจครัวเรือนเป้าหมายและจะทำข้อมูล OP3-Family folder - คืนข้อมูลชุมชน - เสนอแนะ/แก้ไข/ปรับปรุง -วิเคราะห์ครัวเรือนเป้าหมาย - จัดทำ Quick Win Project

เอกสารลงพื้นที่ครั้งที่ 5 (30 ม.ค.62) สำรวจครัวเรือนเป้าหมายและจัดทำข้อมูล OP3-Family folder

เอกสารลงพื้นที่ครั้งที่ 4 (23 ธ.ค.61)การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจบริบทชุมชนฯ • SWOT Analysis • สำรวจข้อมูลรายครัวเรือน

เอกสารลงพื้นที่ครั้งที่ 3 (22 ธ.ค.61)การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจบริบทชุมชนฯ • โอ่งชีวิต • ปฏิทินการผลิต • ปฏิทินวัฒนธรรม

เอกสารลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 (13 ธ.ค.61)การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจบริบทชุมชนฯ • ประวัติชุมชน • ทำเนียบผู้รู้ • แผนที่เดินดิน

เอกสารลงพื้นที่ครั้งที่ 1 (12 ธ.ค. 61 เข้าพบผู้นำชุมชน - ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ - สอบถามข้อมูลทั่วไป - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ - สำรวจพื้นที่โดยรอบชุมชน - สำรวจพื้นที่สำคัญของชุมชน - สำรวจป่าชุมชน - สำรวจเข้าไม้ป้อง

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์