โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 8 คลองถ่ำตะบัน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

กิจกรรมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกไปตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน

เอกสาร


รูปภาพ

กิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาช่องทางขยายตลาดด้วยการแปรรูปสินค้าเห็ดสวรรค์

เอกสาร


รูปภาพ

กิจกรรมสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดและการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์

เอกสาร


รูปภาพ

กิจกรรมจัดหาพื้นที่ สถานที่ดำเนินการ จัดหา รวบรวมวัตถุดิบ

เอกสาร


รูปภาพ

กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนประกอบการ

เอกสาร


รูปภาพ

กิจกรรมศึกษาดูงานที่ฟาร์มเห็ดป้านา หมู่ 6 อำเภอลาดหลุมแก้ว

เอกสาร


รูปภาพ

กิจกรรมประชุม เยี่ยมครัวเรือนสร้างแรงบันดาลใจ/ตรวจสอบความมุ่งมั่น

เอกสาร


รูปภาพ

OP2 หมู่ 8 บ้านคลองถ้ำตะบัน ตำบลระแหง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เอกสารOP1 หมู่ 8 ระแหง ครั้งที่ 3 วันที่ 23 มกราคม 2562

เอกสาร


รูปภาพ

OP1 หมู่ 8 ระแหง ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 2561

เอกสาร


รูปภาพ

OP1 หมู่ 8 ระแหง ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์