โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 6 คลองระแหง ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 13 (27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:22:01 น.)

ผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ครั้งที่ 5 ชื่อหัวหน้าครัวเรือน นางบุญศรี พงศ์ศิริพรพันธ์ อายุ 56 ปี จบการศึกษาขั้นสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีบ้านเป็นของตนเอง ในพื้นที่ 3 ไร่ เป็นเกษตรกร ปลูกกล้วย มะม่วง ชมพู่ เลี้ยงปลา รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 100,000 บาท/ปี มีสมาชิกในครัวเรือน จํานวน 3 คน (บุตร 1 คน และสมาชิกอื่นๆ 1 คน) อาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน ไม่มีหนี้สิน ครัวเรือนนี้มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้ มีทักษะ (ฝีมือแรงงาน) ในการปลูกต้นไม้ ทำสวน ทัศนคติ (ต่อชีวิต/การงาน) คือ ชอบธรรมชาติ เศรษฐกิจพอพเพียง ทรัพยากร (ที่ดิน/ปัจจัยการผลิต) โดยมีที่ดินมีที่ดินทำสวน

เอกสารผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ครั้งที่ 4 ชื่อหัวหน้าครัวเรือน นางสาวนฤมล ลอยนภา อายุ 27 ปี จบการศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาตรี อาศัยบ้านญาติ ในพื้นที่ 2 งาน อาชีพรับจ้าง มีรายได้เฉลี่ย 120,000 บาท/ปี อาชีพรอง ทำเมี่ยงคำ รายได้ 30,000 บาท/ปี มีสมาชิกในครัวเรือน จํานวน 2 คน (น้าสาว 1 คน) รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 450,000 บาท/ปี อาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน ไม่มีหนี้ ครัวเรือนนี้มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้ มีทักษะ (ฝีมือแรงงาน) ในการทำอาหาร ทัศนคติ (ต่อชีวิต/การงาน) คือ ขยัน อดทน ทรัพยากร (ที่ดิน/ปัจจัยการผลิต) โดยมีที่ดินปลูกช้าพลู โหระพา ข่า ตะไคร้

เอกสารผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ครั้งที่ 3 ชื่อหัวหน้าครัวเรือน นางมาลี พงศ์ศิริพรพันธ์ อายุ 59 ปี จบการศึกษาขั้นสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีบ้านเป็นของตนเอง ในพื้นที่ 2 งาน อาชีพค้าขาย (ทำเมี่ยงคำ) มีรายได้เฉลี่ย 150,000 บาท/ปี อาชีพรอง ปลูกมะนาว รายได้ 20,000 บาท/ปี มีสมาชิกในครัวเรือน จํานวน 2 คน (สามี 1 คน ป่วยเป็นโรคเกาต์) รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 170,000 บาท/ปี อาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน ไม่มีหนี้สิน ครัวเรือนนี้มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้ มีทักษะ (ฝีมือแรงงาน) ในการทำเมี่ยงคำ ทำอาหาร ทำขนม (ขนมกล้วย ขนมมัน) ทัศนคติ (ต่อชีวิต/การงาน) คือ ยึดหลักของความพอเพียง ทรัพยากร (ที่ดิน/ปัจจัยการผลิต) โดยมีพื้นที่ในการทำเมี่ยงคำ

เอกสารผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ครั้งที่ 2 ชื่อหัวหน้าครัวเรือน นางอำไพ ถนอมจิตร อายุ 61 ปี จบการศึกษาขั้นสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หมายเลขโทรศัพท์ 085-281-5100 มีบ้านเป็นของตนเอง ในพื้นที่ 2 งาน 50 ตารางวา อาชีพรับจ้าง มีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาท/ปี มีสมาชิกในครัวเรือน จํานวน 3 คน (บุตร 2 คน) รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 284,000 บาท/ปี อาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน มีหนี้ในระบบ (หนี้ ธกส.) จํานวน 150,000 บาท สาเหตุของการเป็นหนี้ คือ นำไปลงทุนทำนาและเช่าที่นา การแก้ไขปัญหาโดยผ่อนชำระตามกำหนด ครัวเรือนนี้มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้ มีทักษะ (ฝีมือแรงงาน) ในการทำนาและปลูกช้าพลู ทัศนคติ (ต่อชีวิต/การงาน) คือ ยึดหลักของความพอเพียง ทรัพยากร (ที่ดิน/ปัจจัยการผลิต) โดยมีที่ดินปลูกช้าพลู ทางออก (แนวทางแก้ไข) คือ ผ่อนชำระหนี้และรับจ้างทั่วไป

เอกสารผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ครั้งที่ 1 ชื่อหัวหน้าครัวเรือน นายชัยพร ตติยารัตน์ อายุ 40 ปี จบการศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาตรี หมายเลขโทรศัพท์ 086-981-7947 มีบ้านเป็นของตนเอง ในพื้นที่ 2 ไร่ เป็นเกษตรกร ปลูกกล้วย ข่า มะม่วง ขนุน และข้าวพันธุ์ กข 41 มีรายได้เฉลี่ย 100,000 บาท/ปี มีสมาชิกในครัวเรือน จํานวน 3 คน (บุตร 2 คน) อาศัยอยู่คนเดียว มีหนี้ในระบบ (หนี้ ธกส.) จํานวน 100,000 บาท สาเหตุของการเป็นหนี้ คือ นำไปลงทุนเลี้ยงสัตว์และทำนา การแก้ไขปัญหาโดยเข้าร่วมโครงการพักหนี้เกษตรกร ครัวเรือนนี้มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้ มีทักษะ (ฝีมือแรงงาน) ในการตอนกิ่ง และเพาะเมล็ด ทัศนคติ (ต่อชีวิต/การงาน) คือ ยึดหลักของความพอเพียง ทรัพยากร (ที่ดิน/ปัจจัยการผลิต) โดยมีที่ดิน จำนวน 2 ไร่ ทางออก (แนวทางแก้ไข) คือ ทำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารพบเจ้าหน้าที่เทศบาลและประธานชุมชนตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. ชี้แจงชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กระบวนการดำเนินโครงการ เพื่อประสานความร่วมมือและขอข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนเป้าหมายและโครงการพัฒนาชุมชนบ้านคลองระแหง 2. ขอเบอร์โทรศัพท์นายกและสมาชิก เทศบาลตำบลระแหง และประธานชุมชน 3. ลงพื้นที่ไปพบประธานชุมชนเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและหาครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสารพบนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และประธาน อสม. ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. ชี้แจงชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กระบวนการดำเนินโครงการ เพื่อประสานความร่วมมือและขอข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนเป้าหมายและโครงการพัฒนาชุมชนบ้านคลองระแหง 2. ขอเบอร์โทรศัพท์นายกและสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง และประธาน อสม. 3. ลงพื้นที่ไปพบประธาน อสม. เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและหาครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสารเก็บข้อมูลชุมชนตามเครื่องมือที่ศึกษาชุมชน ได้แก่ แบบสอบถาม และสำรวจชุมชนเพื่อทำแผนที่เดินดิน บ้านคลองระแหง ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 1. สัมภาษณ์สมาชิกชุมชนบ้านคลองระแหง หมู่ 6 เพื่อเก็บข้อมูลครัวเรือน 2. สำรวจพื้นที่เพื่อทำแผนที่เดินดิน 3. คณะทำงานร่วมกันสรุปผลการดำเนินงาน

เอกสารจัดเวทีประชาคมที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองระแหง ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 1. อธิบายกิจกรรมปัญหาชุมชน การทำโอ่งชีวิต และปฏิทินอาชีพ ให้กับสมาชิกชุมชนหมู่บ้านคลองระแหง หมู่ 6 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำกิจกรรมดังกล่าว 2. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ทำโอ่งชีวิต และปฏิทินอาชีพบ้านคลองระแหง 3. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอปัญหาชุมชน โอ่งชีวิต และปฏิทินอาชีพบ้านคลองระแหง 4. คณะทำงานร่วมกันสรุปผลการนำเสนอปัญหาชุมชน โอ่งชีวิต และปฏิทินอาชีพบ้านคลองระแหง

เอกสารจัดเวทีประชาคมที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองระแหง ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 1. อธิบายกิจกรรมการทำแผนที่เดินดินและปฏิทินชุมชนให้กับสมาชิกชุมชนหมู่บ้านคลองระแหง หมู่ 6 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำกิจกรรมดังกล่าว 2. แบ่งกลุ่มทำแผนที่เดินดินและปฏิทินชุมชนบ้านคลองระแหง 3. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอแผนที่เดินดินและปฏิทินชุมชนบ้านคลองระแหง 4. คณะทำงานร่วมกันสรุปผลการนำเสนอแผนที่เดินดินและปฏิทินชุมชนบ้านคลองระแหง

เอกสารจัดเวทีประชาคมที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองระแหง ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 1. ชี้แจงชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ และกระบวนการดำเนินโครงการให้กับสมาชิกชุมชนหมู่บ้านคลองระแหง หมู่ 6 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืน 2. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของชุมชน 3. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT 4. คณะทำงานร่วมกันสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT โดยจัดทำเป็นแผนที่ความคิด

เอกสารพบหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. ชี้แจงชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กระบวนการดำเนินโครงการ เพื่อประสานความร่วมมือและขอข้อมูลพื้นฐาน/สภาพทั่วไปของหมู่บ้านคลองระแหง หมู่ 6 2. ขอเบอร์โทรศัพท์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และนักพัฒนาชุมชนสังกัด อบต.ระแหง 3. ลงพื้นที่ไปพบผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์