โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 5 คลองโยธา ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2562

รายงานสรุปผล การดำเนินงาน op 2

เอกสารรายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย OP3 หมู่ 5 ตำบลระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มีทั้งหมด 4 ครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสารรายงานความก้าวหน้า op 1

เอกสาร