โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 4 ระแหง ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงศ์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 6 (05 มีนาคม 2562 เวลา:13:26 น.)

กนผ 04 แก้ไข หมู่4 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

เอกสารแบบฟอร์มเสนออนุมัติกิจกรรมระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่4 ระแหง

เอกสารInfographic หมู่4 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

เอกสารรายงานผลโครงการ OP 2 หมู่4 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

เอกสารรายงานการลงพื้นที่ทั้งหมด 5ครั้ง หมู่4 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์