โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 1 บ่อน้ำเชี่ยว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

OP.4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสารขั้นตอนกิจกรรมโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เอกสารข้อมูล infographic ข้อมูลชุมชนจากภาคครัวเรือน

เอกสารOP3 รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสารOP2 รายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย ชุมชนที่ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบล ระแหง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี

เอกสารOP 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ชุมชนที่ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบล ระแหง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี จำนวน 3 ครั้ง

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์