โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 12 คลองเจ้า ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์รวิธร ฐานัสสกุล

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

เอกสารบทความเรื่องเล่าความสำเร็จ

เอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ

เอกสารประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4 เรื่องส่งคืนข้อมูลให้กับชุมชน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

เอกสาร


รูปภาพ

ประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 เรื่องการขายผลิตภัณฑ์ ยอดขาย ตลาดที่วางขาย

เอกสารประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 เรื่องการบริหารจัดการ/การแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงาน

เอกสารประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่1 เรื่องติดตามการผลิต คุณภาพของสินค้า

เอกสารประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชน เรื่องเทคนิคการจัดร้านค้าเพื่อวางจำหน่ายสินค้า

เอกสารประชุมปฏิบัติการการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้า

เอกสารการประชุมกติกาการรวมกลุ่มแปรรูปกล้วยกวน วันที่ 13 มิถุนายน 2562

เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ • หลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยกวน

เอกสาร


รูปภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ • หลักสูตร การแปรรูปกล้วยกวน

เอกสาร


รูปภาพ

ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านกล้วยกวนเพชรสมุทร (ชุมชนโรงเจ) จังหวัดสมุทรสงคราม

เอกสาร


รูปภาพ

ประชุมระดมความคิดเห็นกับชาวบ้านร่างแผนขับเคลื่อนโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ “กล้วยกวน”เพื่อเสริมพลังและยกระดับรายได้

เอกสาร


รูปภาพ

ลงชุมชนเพื่อสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยกวนและร่างแผนขับเคลื่อนโครงการฯ

เอกสารลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่ตกเกณฑ์

เอกสาร


รูปภาพ

เก็บข้อมูลรายครัวเรือน โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

เอกสาร


รูปภาพ

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท หมู่12 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

เอกสาร


รูปภาพ

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายากจน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำและชุมชน ณ ชุมชนหมู่ที่ 12 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นำทีมลงพื้นที่โดยกำนันอุดม จันทร์แจ่ม กำนันตำบลคูบางหลวง ทั้งนี้ได้พบและสัมภาษณ์ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านหมู่ที่ 12

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์