โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 9 คลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ปรียาภา เมืองนก

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงาน OP1 ครั้งที่ 14 (29 มิ.ย. 62)

เอกสาร


รูปภาพ

รายงาน OP1 ครั้งที่ 13 (28 มิ.ย. 62)

เอกสาร


รูปภาพ

รายงาน OP1 ครั้งที่ 12 (21 มิ.ย. 62)

เอกสาร


รูปภาพ

รายงาน OP1 ครั้งที่ 11 (20 มิ.ย. 62)

เอกสาร


รูปภาพ

รายงาน OP1 ครั้งที่ 10 (19 มิ.ย. 62)

เอกสาร


รูปภาพ

รายงาน OP1 ครั้งที่ 9 (17 มิ.ย. 62)

เอกสาร


รูปภาพ

รายงาน OP1 ครั้งที่ 8 (13 มิ.ย. 62)

เอกสาร


รูปภาพ

รายงาน OP1 ครั้งที่ 7 (30 พ.ค. 62)

เอกสาร


รูปภาพ

รายงาน OP1 ครั้งที่ 6 (24 พ.ค. 62)

เอกสาร


รูปภาพ

Template ข้อมูลชุมชน หมู่ 9 ต.คูบางหลวง

เอกสารตารางแผนงบประมาณโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย ชุมชนคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

เอกสารรายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย (Family Folder) ของบ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

เอกสาร


รูปภาพ

รายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย (OP2 เฉพาะส่วนที่ 2 และ 3) ของบ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์