โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 8 คูขวางไทย ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 6 (30 สิงหาคม 2562 เวลา:21:22 น.)

OP6 บทความเรื่องเล่าความสำเร็จ

เอกสารOP5 รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์

เอกสารรายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสาร


รูปภาพ

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสาร


รูปภาพ

รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่

เอกสาร


รูปภาพ