โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 7 คลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 15 (30 ตุลาคม 2562 เวลา:22:09 น.)

OP.6 เรื่องเล่าความสำเร็จ ม.7 ต.คูบางหลวง OP5 หมู่ที่ 7 ตำบลคูบางหลวง

เอกสารการถอดบทเรียนความสำเร็จของการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เอกสาร


รูปภาพ

ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์กาละแม หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เอกสาร


รูปภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการพัฒนาเทคนิคการประชาสัมพันธ์ และสร้างแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์กาละแม

เอกสาร


รูปภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้และการออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์กาละแมให้แก่แกนนำและชาวบ้าน

เอกสาร


รูปภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร ข้อกำหนดสุขลักษณะที่ดีและการใช้วัตถุเจือปนอาหารของผลิตภัณฑ์กาละแมโดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปทุมธานี ให้แก่แกนนำและชาวบ้าน

เอกสาร


รูปภาพ

พบผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียด กำหนดการต่างๆ ของโครงการในระยะที่ 2 ของโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์