โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 6 คลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ น.ส.วิไลลักษณ์ การุญวงค์

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2562

การลงพื้นที่ครั้งที่ 6

เอกสารการลงพื้นที่ครั้งที่ 5

เอกสารการลงพื้นที่ครั้งที่ 4

เอกสารOP2 โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

เอกสารกิจกรรมการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย หมู่ที่ 6 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

เอกสาร


รูปภาพ