โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 5 คลองบางเตย ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 15 (04 ตุลาคม 2562 เวลา:10:07 น.)

บทความเรื่องเล่าความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ บ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เอกสารบทความเรื่องเล่าความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่

เอกสารรายงานการโครงการฉบับสมบูรณ์ บ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย บ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เอกสารประชุมสรุปผลโครงการร่วมกับชุมชน

เอกสาร


รูปภาพ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ และติดตามผลการวางจำหน่ายของน้ำพริกปลาป่น

เอกสาร


รูปภาพ

ประชุมกับผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับการใช้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ำพริกปลาป่นของผู้เข้าร่วมโครงการ และให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

เอกสาร


รูปภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ เรื่อง หลักสูตรถนอมอาหารน้ำพริกปลาป่น

เอกสาร


รูปภาพ

ประชุมปฏิบัติการออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์

เอกสาร


รูปภาพ

ประชุม ระดมความคิดร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อหาแนวทางในการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

เอกสาร


รูปภาพ

สรุปภาพรวมข้อมูลของหมู่ที่ 5 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

เอกสารโครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท บ้านคลองบางเตย หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เอกสารโครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท บ้านคลองบางเตย หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เอกสารวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายากจน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำและชุมชน ณ ชุมชนหมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมวันนี้ได้แก่ กิจกรรมสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชนรายครัวเรือน กิจกรรมสำรวจสภาพแวดล้อมของชุมชน

เอกสารวันพุธที่ 10 มกราคม 2562 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้น และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำและชุมชน ณ ชุมชนหมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นำทีมลงพื้นที่โดยผู้ใหญ่บ้าน วินัย ยีมิน ทั้งนี้ได้พบและสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในชุมชนได้แก่ 1.กลุ่มเลี้ยงปลา 2.กลุ่มแปรรูปปลา 3.กลุ่มขนมไทย

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์