โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 4 คลองบางโพธิ์ ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 19 (03 ตุลาคม 2562 เวลา:11:58 น.)

OP.6 แบบฟอร์มบทความเรื่องเล่าความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่

เอกสารOP.6 แบบฟอร์มบทความเรื่องเล่าความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่

เอกสารOP.5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาดเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายรายพื้นที่ รายจังหวัด

เอกสารOP.4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสารประชุมกลุ่มร่วมกับชาวบ้านเพื่อวิเคราะห์ต้นทุน จุดค้มทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

เอกสาร


รูปภาพ

ประชุมติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อวิเคราะห์ต้นทุน จุดค้มทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

เอกสาร


รูปภาพ

ประชุมติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อวิเคราะห์ต้นทุน จุดค้มทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

เอกสาร


รูปภาพ

โครงการอบรมปฏิบัติการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานร่วมกับชุมชนในระยะทดลองตลาดโดยบูรณาการกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นและประชาชน ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

เอกสาร


รูปภาพ

โครงการอบรมปฏิบัติการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานร่วมกับชุมชนในระยะทดลองตลาดโดยบูรณาการกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นและประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

เอกสาร


รูปภาพ

โครงการอบรมปฏิบัติการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานร่วมกับชุมชนในระยะทดลองตลาดโดยบูรณาการกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นและประชาชน ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

เอกสาร


รูปภาพ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ณ หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

เอกสาร


รูปภาพ

ไปราชการเพื่อศึกษาพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานของชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562

เอกสาร


รูปภาพ

นำประชาชนในชุมชนหมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสำเร็จด้านการเพาะเห็ด ณ ฟาร์มเห็ดป้านา หมู่ที่ 6 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

เอกสาร


รูปภาพ

ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และประชาชนในชุมชนที่สนใจเพื่อหาแนวทางในการสร้างเสริมกลุ่มอาชีพ กำหนดกติกา ระดมทุน งบประมาณ สิ่งสนับสนุน ณ หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

เอกสาร


รูปภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการทำบัญชีครัวเรือนและการทำแผนประกอบการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน แก่ประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

เอกสาร


รูปภาพ

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ลงพื้นที่สำรวจชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพชุมชนและพื้นที่ที่เหมาะกับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

เอกสาร


รูปภาพ

กนผ04 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หมู่ 4 ตำบลคูขวาง อำเภอคูขวาง ปทุมธานี

เอกสารวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายากจน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำและชุมชน ณ ชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์