โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 3 คลองบางหลวง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์วรภร อิ่มเย็น

งานวิชาศึกษาทั่วไป

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

OP 2 หมู่ที่ 3 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์