โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 2 คลองบางหลวง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.เบญจภา ไกรทอง

งานวิชาศึกษาทั่วไป

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

OP5 หมู่ที่ 2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เอกสารOP4 หมู่ที่ 2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เอกสารOP1-Phase2-ครั้งที่ 3-หมู่ 2-ตำบลคูขวาง-อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เอกสารOP1-ระยะที่2-ครั้งที่ 2-หมู่2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เอกสารกนผ.04 โครงการพัฒนาเครื่อข่ายชุมชนนักปฎิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน หมู่ 2 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

เอกสารในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อการดำเนินงานโครงการ "สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังในชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน" **หมายเหตุ** หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางหลวง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว ลงพื้นที่พร้อมกันและจัดทำกิจกรรมไปด้วยกัน จึงมีรายละเอียดของผลการรายงานที่เหมือนกัน

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์