โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 1 คลองบางหลวง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.นลินอร นุ้ยปลอด

งานวิชาศึกษาทั่วไป

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 11 (03 ตุลาคม 2562 เวลา:19:23 น.)

Story telling รูปแบบ 4 หน้า แก้ไข 3 ต.ค. 62

เอกสารOP6 story telling อยู่ใน google drive ค่ะ https://drive.google.com/open?id=1AZDT5MvshRXz-s6CWACzOArs0FaByYIZ
OP5 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หมู่ 1 ต.คูขวาง ผู้วิจัย คือ อ.ดร.นลินอร นุ้ยปลอด และ อ.กัตตกมล พิศแลงาม

เอกสารOP4 สรุปการดำเนินงานทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2

เอกสารในวันที่ 7, 14 และ 21 มิถุนายน 2562 งานวิชาศึกษาทั่วไปได้ลงพื้นที่เพื่อประชุม ตรวจเยี่ยม ติดตามผล และประเมินผลการดำเนินงาน (ครั้งที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ)

เอกสารในวันที่ 29-30 พฤษภาคม และ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 2 ณ บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 1 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผักสมุนไพรในกระถาง ให้แก่ชาวบ้าน

เอกสารกนผ.04 โครงการพัฒนาเครื่อข่ายชุมชนนักปฎิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน หมู่ 1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

เอกสารในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อการดำเนินงานโครงการ "สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังในชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน" **หมายเหตุ** หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางหลวง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว ลงพื้นที่พร้อมกันและจัดทำกิจกรรมไปด้วยกัน จึงมีรายละเอียดของผลการรายงานที่เหมือนกัน

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์