โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 19 ชุมชนพืชนิมิตร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

บทความเรื่องเล่าความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ กิจกรรมเชิงพัฒนาพื้นที่ (OP6)

เอกสารวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ติดตามผลการดำเนินงานและนำสติกเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์ให้ชุมชนร่วมพิจารณา และเริ่มจำหน่าย

เอกสารวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ติดตามผลทางโทรศัพท์

เอกสารวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ -เรื่องการปลูกผักต้นอ่อนเพื่อสุขภาพ

เอกสารวันที่ 19 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ -เรื่องการทำฮอร์โมนไข่และปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมะพร้าว -เรื่องการทำเต้าฮวยมะพร้าวอ่อน

เอกสารวันที่ 12 มิถุนายน 2562 กิจกรรมศึกษาดูงานสวนมะพร้าวคุณประยูร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดภัยสารพิษเพื่อส่งออก อ.บ้านแพ จ.ราชบุรี

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์