โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 14 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์อมตา อุตะมะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 13 (04 กันยายน 2562 เวลา:11:16 น.)

OP.4 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี เทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เอกสารOP.6 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี เทศบาลเมืองท่าโขลง ตำบลคลองหลวง จังหวัปทุมธานี

เอกสารOP.5 ชุมชนหมู่15สามัคคี เทศบาลเมืองท่าโขลง อำภเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เอกสารOP1 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี เทศบาลเมือลท่าโขลง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3

เอกสารOP1 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี เทศบาลเมือลท่าโขลง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2

เอกสารOP1 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี เทศบาลเมือลท่าโขลง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

เอกสารInfo graphic ชุมชน หมู่ 15 สามัคคี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เอกสารOP.3 รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เอกสารOP.2 รายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย สํารวจบริบทชุมชนและจัดทําฐานข้อมูลในชุมชน หมู่ 15 สามัคคี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์