โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 13 ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ดวงเดือน วัฎฎานุรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

ผลิตภัณฑ์ พวงมาลัยประดิษฐ์ ชุมชนหมู่ที่ 14 ชุมชนเคหะคลองหลวง หมู่บ้านราชพฤกษ์ 3

เอกสารรายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสารคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต

เอกสารลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 2

เอกสารลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์