โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 12 ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 8 (30 สิงหาคม 2562 เวลา:12:26 น.)

เรื่องเล่าความไม่สำเร็จในการดำเนินโครงการของชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน

เอกสารinfographic ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน

เอกสารแบบรายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสาร


รูปภาพ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ OP2

เอกสารแบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ OP1_2

เอกสาร


รูปภาพ

รายงานความก้าวหน้า OP1 ครั้งที่ 1

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์