โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 11 คลองบางหลวงไหว์พระ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์วิณากร ที่รัก

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

op # 5 เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

เอกสารOP1#8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการจัดการบรรจุภัณฑ์พริกแกง น้ำพริกปลาย่าง และน้ำกระเจี๊ยบ”

เอกสารOP1# 7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบตราสินค้า และฉลากสินค้า พริกแกง น้ำพริกปลาย่าง และน้ำกระเจี๊ยบ”

เอกสารOP1#6 ศึกษาดูงานการจัดการผลิตภัณฑ์น้ำพริก พริกแกง และระบบเกษตรปลอดภัย

เอกสารOP1#5 ประชุมกลุ่มอาชีพเพื่อกำหนดกติกาในการบริหารจัดการกลุ่ม

เอกสารOP1#4 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคใหม่ๆ ในการถนอมอาหารน้ำพริกปลาย่าง และพริกแกง”

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์