โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 11 ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 13 (02 ตุลาคม 2562 เวลา:23:21 น.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ขอรายงานบทความเรื่องเล่าความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ กิจกรรมเชิงพัฒนาพื้นที่ (OP.6) ฉบับแก้ไข รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ขอรายงานบทความเรื่องเล่าความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ กิจกรรมเชิงพัฒนาพื้นที่ (OP.6) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ขอรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายรายครัวเรือนและรายจังหวัด (OP.5) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ (OP.4) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสาร


รูปภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน ครั้งที่ 3 วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสาร


รูปภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสาร


รูปภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสาร


รูปภาพ

infographic ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน หมู่ 14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เอกสารOP.3 ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 2 ครัวเรือน

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์