โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 10 ชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์สุรินทร์ อุ่นเสน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 14 (30 สิงหาคม 2562 เวลา:08:05 น.)

OP6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต จังหวัดปทุมธานี

เอกสารOP5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต จังหวัดปทุมธานี

เอกสารOP4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต จังหวัดปทุมธานี

เอกสารสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต จังหวัดปทุมธานี

เอกสารประมวลรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต

เอกสาร


รูปภาพ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดในยุค 4.0 และการพัฒนา E-Business สำหรับวิสาหกิจชุมชน

เอกสาร


รูปภาพ

กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “การผลิตแชมพูสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม”

เอกสาร

วีดีโอ

รูปภาพ

กิจกรรมศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนตัวอย่าง - วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพัฒนาก้าวหน้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี - วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพัฒนาก้าวหน้า ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เอกสาร


รูปภาพ

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ หัวข้อ “วิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” และการจัดทำรายละเอียดกลุ่มวิชาหกิจชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต

เอกสาร


รูปภาพ

กนฝ.04 โครงการระยะที่ 2

เอกสารinfographic ชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต

เอกสารรายงานครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสาร


รูปภาพ

จัดกิจกรรมเสวนากับชุมชนเพื่อค้นหาปัญหาหรือความต้องการของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสาร


รูปภาพ

ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูล

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์