โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 9 ชุมชนนวนครหน้าเมือง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2562

OP5 รายงานนวนครหน้าเมือง

เอกสารแบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ OP1 ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)

เอกสารแบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ OP1 ระยะที่ 2

เอกสารกนผ.01 โครงการระยะที่ 2

เอกสารกนผ.04 โครงการระยะที่ 2

เอกสารแบบฟอร์มเสนออนุมัติกิจกรรม ระยะที่ 2 ปี 2562 (แก้ไขตามคำแนะนำ)

เอกสารรายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายพื้นที่ชุมชนนวนครหน้าเมือง (OP2) (แก้ไขเพิ่มเติม)

เอกสารแบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ OP1 (Upload ใหม่)

เอกสารแบบฟอร์มเสนออนุมัติกิจกรรม ระยะที่ 2 ปี 2562

เอกสารรายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายพื้นที่ชุมชนนวนครหน้าเมือง (OP2)

เอกสารแบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ OP1

เอกสาร


รูปภาพ